top of page

KONFIDENCIALITĀTE

NOTEIKUMI

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

PERSONAS DATU APSTRĀDE

1. Visi klientu personas dati, apmeklējot Interneta veikalu un veicot apmaksu par Precēm, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju, kas netiks nodota trešajām personām. Datu apstrāde nodrošina klienta personas datu un bankas maksājumu līdzekļu rekvizītu drošību.


2. Pircējs, pirms Pasūtījuma veikšanas, apņemas nodrošināt Pārdevējam tiesisko pamatu Pasūtījuma Saņēmēja personas datu apstrādei, Interneta veikalā pasūtīto Preču saņemšanai.


3. Reģistrētais lietotājs savlaicigi apņemas mainīt un papildināt personīgo informāciju savas personas identificēšanai un saziņai tīmekļa vietnes sadaļā Mans profils.


4. Pārdevējs ir tiesīgs veikt klienta personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo Noteikumu izpildei, apstrādes sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī saistošu likuma un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.


5. Pārdevējs un Kurjers ir tiesīgi savstarpēji nodot Pircēja un Saņēmēja personas datus, tik cik tas nepieciešams Pircēja veikto Pasūtījumu Interneta veikalā un šo Noteikumu izpildei. Pircēja un Saņēmēja personas datu nodošana apstrādei trešajām personām komerciāliem mērķiem nav atļauta.


6. Kompānija veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klienta personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

KLIENTA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

1. Lai aizsargātu klienta intereses, Pārdevējs nodrošina:
(1) godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
(2) personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
(3) precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.


2. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.


3. SIA LR Beauty apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar Jūsu pasūtījuma noformēšanu www.lrbeauty.lv mājas lapā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.


4. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.


5. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gramatvedības uzņēmumu, kas izraksta preču pavadzīmes rēķinus, apstrādā tos un uzglabā atbilstoši MK noteikumiem Nr.268 piecus gadus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.


6. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

bottom of page